Användarvillkor

Version 2016-01-20

Denna webbplats drivs av Eljester AB, Aurorumvägen 1C, 977 75 Luleå, Sverige med organisationsnummer 556970-4322 och momsregistreringsnummer SE556970432201 (häri benämnd “Eljester”).

Nedanstående användarvillkor gäller dig som rekryterar eller söker uppdrag genom Eljesters webbplats gotlandjobb.se (”Webbplatsen”).

När du använder Webbplatsen godkänner du som användare dessa villkor (”Användarvillkoren”). Förutom de generella villkoren som gäller alla nämns nedan också särskilda bestämmelser för de rekryterare som väljer att själva publicera jobbannonser på Webbplatsen.

1. Registrering m.m.

När du registrerar dig på Webbplatsen lämnar du ut vissa personuppgifter och din e-postadress. Vill du veta mer om hur vi hanterar dessa uppgifter kan du läsa mer i punkt 2 om Personuppgiftslagen.

Notera att du själv ansvarar för att uppgifterna är korrekta och att du själv är ansvarig för att uppdatera, samt säkert använda och förvara dina inloggningsuppgifter på Webbplatsen. Du får inte medvetet registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Som användare är du medveten om att Eljester har rätt att göra kopior, ändra format, omkoda eller på annat sätt behandla innehåll du skapat för Webbplatsen för att till exempel kunna lagra och hämta innehåll, göra det tillgängligt och följa de tekniska krav eller begränsningar som finns på Webbplatsen.

2. Personuppgiftslagen

Genom att registrera dig på Webbplatsen ger du Eljester ditt samtycke att hantera dina personuppgifter. På Eljester inser vi att skyddet av dina uppgifter är en viktig princip för att såväl förtjäna ditt förtroende som upprätthålla en god relation på lång och kort sikt.

Eljester tar skyddet av dina Personuppgifter på stort allvar. Vi samlar in de Personuppgifter du lämnar till oss och behandlar dem för följande ändamål [”Ändamålen”]:

 • Hantera ditt medlemskap på Webbplatsen.
 • [Endast rekryterare] Genomföra och hantera de transaktioner du begär.
 • Skicka e-post med information till dig, såsom prenumererade jobb, påminnelser om lösenord och information om hur du använder vår tjänst.
 • För att förstå dina behov och analysera vår egen försäljning.
 • Utveckla och marknadsföra Webbplatsen och våra övriga tjänster.
 • Genomföra och hantera de transaktioner du som rekryterare begär.
 • Möjliggöra för dig att lägga ut och/eller söka lediga jobb.
 • Möjliggöra för dig att prenumerera på lediga jobb i enlighet med din angivna sökprofil.
 • [Endast rekryterare] Möjliggöra för dig att hantera sökandeprocessen för lediga jobb.
 • Besvara förfrågningar och klagomål.

Vi kan inneha eller behandla sådana Personuppgifter på ett säkert sätt var som helst i världen, så länge som det är nödvändigt för Ändamålen. Vi lämnar endast ut din information när du uttryckligen begär det, såsom när du som rekryterare publicerar ett jobb eller du som kandidat söker ett jobb.

Vi kan kommunicera med dig genom ett antal olika kanaler, inklusive genom våra butiker, våra kundlojalitetsprogram, och genom Internet, och på en rad olika sätt, såsom post, e-post, telefon, fax, eller textmeddelanden, beroende på vad du föredrar.

Vår VD ansvarar för att denna Personuppgiftspolicy följer alla tillämpliga lagar.

3. Prenumerationer

Användare som är söker uppdrag har möjlighet att registrera sin e-postadress för att prenumerera på lediga jobb. Du får då kontinuerligt information om nya uppdrag som matchar den sökprofil du angivit. Genom att ange din e-postadress godkänner du att Eljester skickar dig sådan information. Eljester garanterar inte att informationen omfattar samtliga lediga uppdrag som matchar sökprofilen.

4. Generella begränsningar i tjänstens användande

Webbplatsen får inte användas för att att publicera, skicka eller länka till material som strider mot lag eller andra regler. Du får inte göra intrång i annans immaterialrätt genom att exempelvis använda bilder som andra äger rättigheten, utan deras direkt medgivande.

Du får inte heller:

 • Publicera kränkande, stötande, hotfullt eller på annat sätt olämpligt innehåll.
 • Använda Webbplatsen för att delta i eller underlätta illegala aktiviteter.
 • Använda Webbplatsen på ett sätt som skadar Eljester eller våra kunder.
 • Använda otillåtna medel för att försöka ändra eller omdirigera Webbplatsen.
 • Skada, inaktivera, överbelasta, systematiskt ladda ner stora mängder innehåll, eller försämra Webbplatsen.
 • Vidaresälja hela eller någon del av Webbplatsen.

5. Villkor för annonsering [Endast rekryterare]

Du har möjlighet att lägga ut lediga tjänster på Webbplatsen. Eljester har dock ingen skyldighet att garantera att annonsinnehållet får ett visst antal exponering. Du garanterar att alla lediga uppdrag du annonserar följer nedanstående kriterier:

 • Innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt.
 • Du har de rättigheter, befogenhet och behörighet som krävs för att få publicera det lediga jobbet.
 • Innehållet i annonsen och de eventuella webbplatser som länkas till i innehållet:
  • Följer tillämpliga lagar och förordningar.
  • Gör inte intrång i, kränker eller agerar på annat sätt är i strid med rättigheter vad gäller patent, copyright, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje part.
  • Kränker inte juridisk eller fysisk persons rättigheter, såsom genom exempelvis integritet, brott mot sekretess eller hets mot folkgrupp.
  • Leder inte till något bedrägeri, produktskador, avtalsbrott, olägenhet, skada eller annat som skadar en fysisk eller juridisk person.
  • Har stöd för de anspråk som finns i annonsinnehållet.

6. Avslut av medlemskap

Du kan själv när som helst avsluta ditt medlemskap genom att logga in på sajten och under ”Min profil” eller ”Mitt konto” radera kontot. All information om dig raderas då direkt från våra register.

7. Inaktivitet

Om du inte har använt ditt konto på Webbplatsen under 12 månader kommer ditt konto att tas bort. Efter 10 månaders inaktivitet kommer en varning om detta att skickas till din angivna e-postadress. En ytterligare varning skickas till din angivna e-postadress två veckor innan kontot tas bort.

8. Åtgärder vid villkorsbrott

Vid brott mot Användarvillkoren har Eljester rätt att ta bort material från Webbplatsen, stänga av dig från Webbplatsen och vidta övriga åtgärder som Eljester anser nödvändiga i respektive fall.

Som användare är du skyldig att ersätta för den eventuella skada som du kan förorsaka Eljester på grund av din publicering av olämpligt material på Webbplatsen. Detsamma gäller också annan användning av Webbplatsen som orsakar Eljester skada.

9. Ändring av Användarvillkoren

Vid en ändring av Användarvillkoren ska ändrade villkor publiceras på Webbplatsen 30 dagar innan de träder i kraft. Ändringar av Användarvillkoren kan också träda i kraft inom 15 dagar om detta kommuniceras direkt till dig genom de e-postadress du registrerat dig med på Webbplatsen.

10. Ansvarsbegränsning

Eljester tillhandahåller Webbplatsen ”i befintligt skick”. Eljester ansvarar inte för att uppgifter i det material som läggs upp på Webbplatsen är korrekt, relevant och fullständigt.

Eljester garanterar inte att Webbplatsen är felfri, att den kommer att fungera hela tiden eller att den inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem som gör Webbplatsen långsam eller oåtkomlig under viss tid. Eljester garanterar inte heller att Webbplatsen är säker och fri från virus etc.

Eljester försöker givetvis lösa problem som ovanstående så snabbt som det är möjligt, men tar inte ansvar för eventuell skada som kan drabba dig under perioden. Eljester ersätter inte några kostnader eller annan skada som du orsakats på grund av användning av Webbplatsen.

Eljester ansvarar endast för direkta skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet upp till ett maximalt belopp som motsvarar tjänsteavgiften för en månad. Eljester ansvarar inte för några andra skador, såsom indirekta eller oförutsedda skador, utebliven vinst och förlust av data.

11. Webbplatsens upphörande

Eljester förbehåller sig rätten att genomföra ändringar på Webbplatsen utan föregående meddelande. Eljester har även rätt att upphöra med tillhandahållandet av Webbplatsen, och ska då senast en månad innan upphörandet informera arbetsgivare som betalat för att annonsera lediga jobb på Webbplatsen så att de inte går miste om att nyttja redan betalade annonser.

12. Tillämplig lag och eventuella tvister

På Användarvillkoren ska svensk lag tillämpas. Eventuell tvist angående Användarvillkoren ska avgöras av svensk domstol med Luleå tingsrätt som första instans.

13. Kontakt

Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till hej@gotlandjobb.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.